گزارش ویژه

كاهش خطر انفجار و آتش‌سوزی در ناوگان

نویسنده:
استفاده از اتوبوس‌های گازسوز در شركت واحد یكی از ایده‌های مدیریت شهری برای كاهش آلودگی هوا و همچنین بهره‌مندی از این منبع انرژی بسیار عظیم در داخل كشور بود....
استفاده از اتوبوس‌های گازسوز در شركت واحد یكی از ایده‌های مدیریت شهری برای كاهش آلودگی هوا و همچنین بهره‌مندی از  این منبع انرژی بسیار عظیم در داخل كشور بود.
اتوبوس‌های گازسوز البته در كنار این مسئله، چالش‌های فنی تازه‌ای برای سیستم نگهداری و تعمیر شركت واحد نیز به همراه داشتند.
یكی از مسائل مهم در این زمینه نیاز به تست‌های دوره‌ای كپسول‌ها و مخازن گازی بود كه عموما روی سقف اتوبوس‌ها نصب شده است.
 استاندارد نگهداری اتوبوس‌های گازسوز توصیه می‌كند كه به منظور كاهش ریسك و خطر انفجار یا آتش‌سوزی مخازن گاز، باید آنها را به صورت دوره‌ای با ابزار دقیق مورد بررسی قرار داد و سلامت و مقاومت آنها را تایید كرد. به هر حال كپسول‌ها و مخازن گاز CNG باید از هر نظر استاندارد ایمنی را داشته باشند.
در همین راستا مخازن اتوبوس‌های گازسوز در سال 1392 در تعمیرگاه‌های شركت واحد مورد بررسی دقیق قرار گرفتند و در این برنامه حتی اتوبوس‌های متعلق به شركت‌های خصوصی نیز گنجانده شد....ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code