درباره ما

حمـل ونقل عمــــومي در كلانشهر تهران يكي از مهمتــرين دغدغه هـــاي مديريت شهري است و در همين راستا نميتوان نقش اتوبوسراني تهران را در جابه جايي خيل مسافران روزانه در پايتخت انكار كرد. نشـريه همشـهري اتوبـــوس بــــا رويكـــرد مطبوعاتي سعي دارد ارتباط بين پرسنل شركت واحد با مديريت اين مجموعه و مسافران را تقويت كند و در عين حال اين قشر را از آخرين رويدادهاي اين حوزه مطلع سازد.
شركت واحد اتوبوسراني تهران در سالهاي اخير توسعه چشمگيري داشته و به استانداردهاي جهاني نزديك شده است. انتشار نشريه همشهري اتوبوس نيز به منظور بالابردن سطح فرهنگي و  جايگاه اجتماعي كاركنان و رانندگان اين نهاد حمل ونقل عمومي انجام ميگيرد.

آگهی ها